Tüzük

ELDER - ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

I. GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1. ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur. ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Tüzüğün takip eden maddelerinde “Dernek” olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Ankara olup şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 2. Derneğin amacı, T.C. Anayasasının öngördüğü ekonomi esaslarına, imtiyaz ve özelleştirme ve enerji piyasası ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, Türkiye’de elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, ülke enerji politikasını, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve elektrik enerjisi konusundaki uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmak, bu hizmetlerin standartlarının yükseltilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda kamuoyu oluşturmak, üyelerinin ve temsil ettikleri kişilerin, tüketicilerin ve kamunun hak ve menfaatlerinin korunması için dernek tüzel kişiliği ve/veya dernek üyeleri ve/veya kamu adına her türlü hukuki ve idari işlemi yapmak, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile dava açmak ve/veya davaya katılmaktır.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Madde 3.Dernek amacını gerçekleştirmek için,

 

a) Gerektiğinde kamuoyu oluşturulması da dahil olmak üzere yasal ve bilimsel tüm faaliyet biçim, usul ve yöntemlerini kullanarak teknik, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmak,

b) Türkiye’de kamu kesimi dahil bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarının Dernek içinde bir araya gelmesi ve elektrik dağıtım hizmetlerinin ülke yararına uygun şekilde yapılması ve bu hizmetler ile ilgili uygulamanın gelişmesi için gerekli organizasyonu düzenlemek, desteklemek ve teşvik etmek. Gerek üyelerinin, gerekse ülkenin ekonomik gelişmesi için hizmetin gerektirdiği maddi ve manevi korumayı sağlamak, üyelerine yardımcı olmak,

c) Enerji politikalarına ve ilgili hukuk kurallarına uygun olarak özel teşebbüsün, ulusal ekonomi ve sosyal yapıdaki önemini belirtmek ve ülke kalkınmasında üzerine düşen görevi, ulusal çıkarlara uygun olarak yapmasını özendirmek,

d) Amacını gerçekleştirmek için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek. Ulusal ve uluslararası sergi ve fuarlara katılmak ve bu nevi etkinliklerin düzenlenmeleri için gerekli girişimlerde bulunmak,

e) Elektrik enerjisi konusunda genel bilgi ve eğilimleri ölçmek amacı ile kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, düzenlenmesini sağlamak veya koordine etmek,

f) Elektrik enerjisi hizmetleri konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, desteklemek ve koordine etmek, bunları konferans, panel, açık oturum, sempozyum, seminer, toplantı ve diğer yollarla topluma yansıtmak, bu çalışmaları kitap, broşür, film ve diğer yollarla yaymak,

g) Bu tür etkinliklere gerektiğinde sponsorluk desteğinde bulunmak,

h) Derneğin çalışmalarını, araştırma ve etkinliklerini gerek üyelerinin gerekse Derneğin amacını benimsemiş fakat üye olmayan Gerçek ve Tüzel kişilerin görüş ve düşüncelerini yansıtmak amacıyla yayınlar yapmak,

ı) Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapmak,

j) Araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla gerek üye kuruluşlar, gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini desteklemek, bu kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Derneği temsil eden gerçek kişiler aracılığı ile bu kuruluşlarda temsil edilmek veya bu kuruluşlara kurucu üye olmak,

k) Eğitimin genelde ve özellikle elektrik enerjisi hizmetleri alanındaki önemini göz önüne alarak desteklenmesi amacı ile Meslek Liseleri kurmak,

l) Elektrik hizmetleri sektörünün güçlenmesi ve gelişmesi için sanayici, iş ve bilim adamlarının görüşlerini alarak resmi makamlara duyurmak, gerekli koruma ve teşvikin sağlanması için temaslar ve çalışmalar yapmak,

m) Derneğin amacına, çalışma konusu ve faaliyetlerine uygun bulunan çalışmalar yapan dernek, vakıf, kurum, komiteler, kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurmak ve gerektiğinde birlikte hareket etmek,

n) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla kuruluş amacına yönelik konularda işbirliği yaparak sağlayacağı bilgi, belge ve dokümanlardan yararlanarak çalışmalar gerçekleştirmek, belge ve yayınları tercüme etmek, ettirmek ve bu dokümanların yayımını yapmak, bilgi bankası oluşturmak,

o) Ulusal Enerji Şuralarında, elektrik enerjisi ile ilgili düzenleyici kurullarda etkin görevler almak.

p) Amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak ve Dernek için lüzumlu gayrimenkuller tasarruf etmek, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine kira, irtifak, şuf’a gibi her nevi ayni haklar iktisap, tesis, terkin ve fek etmek.

r) Derneğin amacına ve çalışmalarına uygun diğer etkinliklerde bulunmak.

s)Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından eğitim ve diğer faaliyetlerde bulunabilmek için iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek.

 

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4. Dernek kurucularının adları ve soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri Tüzüğün son sayfasında belirtilmiştir.

 

YASAK FAALİYETLER

Madde 5. Dernek; 5253 Sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen ve değişikliklerle getirilen yasak faaliyetlerde bulunamaz.

 

II. ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYELİK VE ÜYELİĞE KABUL

Madde 6.

a) 7. Ve 8. Maddede belirtilen koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tüzel ve gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.

b) Üyelik için Dernek Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunan kişilerin Dernek üyesi olabilmeleri için:

- Madde 2 ve 3’de belirtilen Derneğin amaç ve faaliyet alanlarına giren konuları bütünüyle benimsemeleri,

- Kendilerine önceden belirtilen Dernek giriş aidatı ile yıllık aidatını ödemeyi kabul etmeleri,

- İlgili kanunlar ve mevzuatta belirtilen koşullara sahip olmaları ve yürürlükteki Dernekler Kanununda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunmamış olmaları,

Gerekmektedir.

c) Derneğe üye olmak üzere yazılı istekte bulunanların durumları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve inceleme sonucu otuz gün içinde üyeliğin kabulü veya reddi için karara bağlanır. Bu karar yazı ile başvuru sahibine ilgilisine duyurulur.

 

ÜYELİK ŞARTLARI

Asil Üyelik ve Şartları

Madde7.

a) Tüzelkişi asil üye: Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre elektrik dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmetleri ve ithalat-ihracat faaliyetlerinde bulunan veya bulunacak olan kamu ve özel sektör kuruluşları, Derneğe üye olabilirler. Tüzelkişiler, derneğe yazılı olarak bildirdikleri temsilci marifeti ile temsil edilirler ve bir (1) oy hakları vardır.

b) Gerçek kişi asil Üye:Dernek faaliyetleri ile ilgili araştırmaları, çalışmaları, görev ve hizmetleri olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan dağıtım ve/veya perakende satış lisansı almış bulunan bir şirkette ya da bu nitelikteki bir şirket ile aynı ekonomik bütünlük içerisindeki şirketlerden birisinde çalışan ya da bu şirket tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun görülen gerçek kişiler, talepleri ve tüzel kişi dernek üyeleri tarafından yapılacak öneri/görüş üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile derneğe üye olabilirler. Gerçek kişi asil üyelerin bir (1) oy hakları vardır.

Onursal Üyelik Ve Şartları

Madde 8. Mesleğe, sektöre ve Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları olan kişilere en az iki dernek üyesinin teklifi ve Dernek Yönetim Kurulunca alınacak karar ile onursal üyelik verilebilir.

Onursal üyelerin Dernek organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur. Bu üyeler isterlerse derneğe bağış yapabilirler.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 9.Üyeler Yönetim Kuruluna önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile diledikleri zaman Dernek üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak birikmiş ödenti borçları varsa bunun ödenmesi zorunludur. Bu suretle üyelik kayıtları defterden silinir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde10.Derneğe üye olma hakkını ve/veya üyelik şartlarını kaybedenler ile Derneğin Tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışta bulunanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernek Ödentilerini Tüzükte öngörülen süre içinde ve haklı bir neden olmaksızın ödemeyen üyeye yazılı bir uyarı ile yeni bir ödeme süresi verilir. Buna rağmen ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve durum yazılı olarak üyeye bildirilir.

Asil Üyeler ve Onursal Üyeler, üyelik şartlarını kaybetmeleri ve/veya kendilerini öneren tüzelkişiliğin veya en az 2 dernek üyesinin teklifi üzerine alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılabilirler.

Üyelikten çıkarılma kararına karşı ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz halinde Üyelik yükümlülükleri devam eder. İtiraz, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Belirtilen süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde üyelikten çıkarılma kararı kesinleşmiş olur.

Dernekten ayrılanlar veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 

ÜYELİK HAKLARI

Madde 11.Hiçbir kişi Derneğe üye olmaya veya Dernek’teki üyeliğinin devamına zorlanamaz. Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda asaleten kullanabileceği1 (bir) oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

III. DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12.

Derneğin Organları şunlardır:

A- Genel Kurul,

B- Yönetim Kurulu,

C- Denetim Kurulu,

 

GENEL KURUL

Madde 13.Genel Kurul Dernek üyelerinden oluşur ve Derneğin en büyük ve yetkili organdır. Genel Kurul her üç yılda bir Mart ayı içinde Ankara’da, önceden ilan edilen yerde olağan olarak toplanır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

Madde 14.Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi taahhütlü mektup veya imza karşılığı elden teslim edilen mektup ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılırlar. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci ve son toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da ayrıca belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Bu durumda üyeler, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden Genel Kurul Toplantısına çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE 15.Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak da toplantıya çağrılır. Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Ankara Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul için gerekli prosedüre göre yapılır ve gündemde sadece toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır. Bu toplantıda gündeme madde eklenmesi yapılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 16.Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

 

GÜNDEM VE TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 17. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak, Olağan Genel Kurul toplantılarında toplantıya iştirak eden üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantı için yukarıda belirtilen yeterli sayının sağlanıp sağlanamadığı bir tutanakla tespit edilir.

 

TOPLANTI USULÜ

Madde 18. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısını imzalayarak Toplantı yerine girerler. Üyenin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi Genel Kurula katılır ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir. Genel Kurul Toplantısı Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısının tesbiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman Üye açık oy ile seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazman Üyeler toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ve Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurul tarafından görüşülür ve karara bağlanır:

a) Dernek Organlarını seçmek,

b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

c) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporlarını görüşmek ve bu Kurulları aklamak, gerekirse bu raporları değiştirerek kabul etmek

d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Giriş ve Yıllık aidat miktarını tesbit etmek,

f) Derneğe gerekli taşınmaz veya taşınır malların satın alınmasını, ipotek edilmesini ya da ipoteğin çözülmesini, bağışlanması veya devredilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Derneğin gerekli yasal koşullar yerine getirilmesi suretiyle uluslararası faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,

h) Üyelik başvurusu reddedilen ve Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

i) Derneğin feshine ve mallarının tasfiyesi biçimine karar vermek, tasfiye memurlarını belirlemek,

j) Dernekler Kanununda ve Dernek Tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 20.

a) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen on dokuz asıl, on dokuz yedek üyeden oluşur. Derneğin temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birine veya bir kaçına gerekli gördüğü takdirde bu yetkisini devredebilir.

b) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

c) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, ve bir Sayman seçer.

d) Yönetim Kurulu, dernek üyesi olan veya olmayan kişiler arasından Genel Sekreter seçebilir. Genel Sekreter, Dernek üyesi olmayan kişiler arasından seçildiğinde oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

e) Yönetim Kurulu, dernek üyesi şirketlerin üst düzey yöneticileri arasından bir İcra Kurulu oluşturabilir. Genel Sekreter İcra Kurulu’nun tabii üyesidir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde kendisine verilen işleri sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21.Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,

c) Çalışmalarını verimli bir biçimde yürütebilmek için olanakları ölçüsünde Genel Sekreter, Muhasebeci, İdari İşler Sorumlusu ve bunun gibi gerekli personeli istihdam etmek,

d) Her türlü satın alma, satma ve sarf işlemlerini yapmak,

e) Bütçeyi, çalışma programlarını ve gerekli önerileri düzenlemek ve Genel Kurula sunmak,

f) Gerektiğinde dernek ve/veya üyeleri adına dava açılmasına ve/veya davaya katılınmasına karar vermek, yasa ile verilen yetkileri kullanmak,

g) Dernek faaliyetlerini düzenlemek amacıyla gerekli gördüğü Komisyonları kurmak,

h) Yasada öngörülen diğer görevleri yapmak.

ı) Genel sekreterin görev ve yetkileri ile çalışma koşullarını belirlemek.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 22.Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa Başkanın daveti ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ancak, üyelerden ikisinin yazılı olarak istediği konular da gündeme alınır.

Toplantılar en az yedi üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

YEDEK ÜYELER

Madde 23.Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde Yedek Üyeler oy sırasına göre asıl üyeliğe gelir. Yedek üye yerini aldığı asıl üyenin geri kalan süresini tamamlar. Mazeretsiz olarak üst üste iki ve bir yılda toplam dört toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış sayılır.

 

DENETİM KURULU

Madde 24. Denetim Kurulu; Genel Kurul tarafından seçilecek üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu seçildikten sonra kendi içinden bir Başkan seçer. Denetim Kurulu, iç denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu aksine hüküm olmadıkça kararlarını salt çoğunlukla alır.

 

IV. DERNEK GELİRLERİ

Madde 25. Derneğin gelirleri şunlardır:

 

a) Giriş Ödentisi,

b) Yıllık Üye Ödentisi,

c) Doğrudan veya vasiyet yolu ile Derneğe yapılan bağışlar ve ayni yardımlar,

d) Konferans, kongre, sempozyum, eğitim semineri, açık oturum, panel, sergi ve yayın faaliyetleri ile benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler,

e) Mal varlığından elde edilen gelirler,

f) Diğer gelirler.

Giriş ve Yıllık Üye Ödentilerinin tutarları Genel Kurul tarafından belirlenir

 

V. DERNEĞİN DEFTERLERİ VE HESAP DÖNEMİ

Madde 26. Dernek, Dernekler Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre gerekli olan defterleri tutar.

Derneğin hesap dönemi takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

 

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 27.Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgelerini ve harcama belgelerini saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır ve Ankara Valiliği tarafından liste halinde tutanağa bağlanarak onaylatılıp kullanılır. Alındı belgesinde ödeme yapan ve bağışta bulunanın açık kimliği bulunur.

Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

DERNEĞİN BORÇLANMASI

Madde 28. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna, koşul ve usulleri belirlenmek kaydıyla tüzel ve gerçek kişilerden borç alma yetkisi verebilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 29. Derneğin iç denetimi Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

VI. DİĞER HÜKÜMLER

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 30.Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir. Değişiklikler yeterli toplantı nisabı sonucu toplantıya katılan mevcut üye sayısının 2/3’nün oyu ile sağlanır.

 

VI. DERNEĞİN TASFİYESİ

Madde 31.Derneğin feshine, Genel Kurul tarafından karar verilebilir. Feshe ilişkin Genel Kurulda üyelerin üçte ikisinin Toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile karar verilmesi zorunludur. Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin feshine karar verilmesi halinde Genel Kurul’ca belirtilen üç kişilik Tasfiye Kurulu tasfiye işi için görevlendirilir. Aynı Genel Kurul Toplantısında mal varlığının devredileceği yer konusu da kararlaştırılır. Karar nisabı, hazır bulunanların üçte ikisidir.

 

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN UYGULANMASI

Madde 32.Dernek Tüzüğünde açık hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun birinci kitabının ikinci faslı olan Dernekler kısmı hükümleri ile bu hükümlerde yapılan ve yapılacak değişiklikler uygulanır.

İş bu Tüzük 32 (otuziki) maddeden ibarettir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu
ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.